یاد لوطی عنتری ها بخیر
معرکه که می گرفتند، به آنها که پولی می دادن می گفتند ” دوست ”
عنتره تعلیم دیده هم تا لوطی می گفت جای دوست کجاست
ملقی می زد و دستش را می گذاشت روی سرش با روی پلک هایش
و اگر در دور نمایشی خود جلوی کسی می ایستاد تا چیزی بگیرد و
طرف نمی داد، می شد ” دشمن ” و با اشاره لوطی که می پرسید جای دشمن کجاست
بدون ملق ماتحتش را نشان میداد.
در داستان کلیله و دمنه تا مثالی زده میشد می گفت
این را گفتم تا ” شتربه” بداند….