گوهر از خاک بر آرند و عزیزش دارند
بخت بد بین که فلک گوهر ما برده به خاک
سروران، عزیزان، و بزرگواران محترم؛ برادرم هوشنگ صفریان را چون امانتی موقت که در اختیار داشتیم به آرامگاه ابدی اش سپردیم و دست خالی با یکدنیا خاطره و با پریشانی کامل باز گشتیم.
برای بزرگداشتش شنبه سی ام ژانویه ۲۰۱۶ ” دهم بهمن ماه ۱۳۹۴ ” از ساعت ۲ تا ۴ بعد از ظهر در رستوران شیراز گرد هم می آئیم، حضور شما مارا خوشحال و او را در یاد ها زنده نگه میدارد
Tulipsهووووو