مهستی گنجه ای بانوی شاعر ایرانی سده ی پنجم و ششم هجری می گوید : گر ملک تو مصر و روم و چین خواهد بود آفاق تو را زیر نگین خواهد بود

خوش باش که عاقبت نصیب من و تو ده گز کفن و سه گز زمین خواهد بود

از سخنان با ارزش بایزید بسطامی یکی این است که می گوید : کاش قدرت داشتم بهشت و جهنم را ویران می کردم ، تا مردم از ترس جهنم و به طمع بهشت خدا را پرستش نکنند بلکه خدا را به خاطر خداوندگاریش پرستش کنند.

حکایتی دیگر از سلطان بایزید

نقل است از بایزید که گفت : مردی در راه حج پیشم آمد.
گفت: «کجا می روی؟»
گفتم: «به حج.»
گفت: «چه داری؟»
گفتم: دویست درم.
گفت: بیا به من ده که صاحب عیالم و هفت بار گرد من در گرد که حج تو این است.
گفت: چنان کردم و باز گشتم.

ای قوم به حج رفته کجائید کجائید معشوقه همین جاست بیائید بیائید

معشوقه تو خانه ِ دیوار به دیوار در وادی سرگشته شما در چه هوائید

گویند شیخ ابو سعید ابوالخیر چند درهم اندوخته بود تا به زیارت کعبه رود. با کاروانی همراه شد و چون توانائی پرداخت برای خریدن حیوانی جهت سوار شدن نداشت پیاده سفر کرده و خدمت دیگران میکرد .

تا در منزلی فرود آمدند و شیخ برای جمع آوری هیزم به اطراف رفت، در زیر درختی مرد ژنده پوشی با حالی پریشان دید و از احوال وی جویا شد و دریافت که از خجالت اهل و عیال در عدم کسب روزی به اینجا پناه آورده است و یک هفته است که خود و خانواده اش در گرسنگی بسر میبرند.

چند درهم اندوخته خود را به وی داد و گفت: برو . مرد بینوا گفت: مرا رضایت نیست تو در سفر حج در سختی باشی تا من برای فرزندانم توشه ای ببرم. شیخ گفت: حج من ، تو بودی و اگر هفت بار گرد تو طواف کنم بهتر از آن است که هفتاد بار زیارت آن بنا کنم.

. درفرهنگ ما ، همیشه مرده ها محترم و زنده ها بی ارزش بودند. به آگهی های ترحیم در روزنامه ها ایران توجه کنید. چقدر از شحص متوفی به نیکی یاد می شود. مثلا اگر متوفی یک مرد باشد در باره ی او می نویسند : پدری فداکار، شوهری مهربان ، کارمندی صد یق و مردی متدین بود و در مجلس ختم شخص متوفی به دروغ آنقدر از خوبی ها و مناقب او صحبت می کنند که خود صاحب مجلس همباورش نمی شوند . این گونه گفتار کلیشه ای است و برای هر متوفی همان حرف ها زده می شود. اگر این مردگان این قدر آنسان های خوبی بوده اند ، پس این همه نادرستی و دزدی و خیانت را چه کسانی مرتکب می شوند؟ مگر این ها ایرانی نیستند و دارای فرهنگ پر افتخار ایران نمی باشند؟