پائیز  به سوی پائیز

گذرگاه شماره ١۶٧ مربوط به مهرماه ١٣٩۴ در چهاردهمین سال فعالیت
============================================
این شماره گذرگاه، حاصل همت این یاران است

**********************************
مسعوذ ناصری –  شهره پور حسن – مجید قنبری – محمود صفریان – بهار الماسی – مهتاب خرمشاهی – مجید یکتائی
فاضل نظری – ابوالفضل سپاسی – احمد قندهاری – صادق هدایت – مهران رفیعی – رضا اغنمی – هادی خرسندی-
عیدی نعمتی -امیرحسن چهل تن – علی شروقی – محمود دولت آبادی -الیسا تنگسیر -رحیم سینائی- مجتبا گلستانی
مهین میلانی -نیلوفر- فرشته نوبخت -نجمه واخد  –