کویر بی حاشیه

گذرگاه مرداد ماه ١٣٩۶

شماره

١٨٩


این شماره گذرگاه حاصل همت این یاران است
دکتر بیژن بارانکافیه جلیلیان – احمد قندهاریدکتر فریدون قاسمیبهزاد رزاقیمحمد رضا جنتی – ندا ایرانی
گلرخ ایرانی – آتنا دایمی
مجتبا عبدالله نژاد – دکتر محمود صفریان
– محمد تقی اسماعیلی – قره العین – مجید مجیدی – ملوسک صابریسپهرداد گرگین – حسین باقر زاده – هومن هویدا- خالد بایزیدی/ دلیر

 


=============================