سلام…اگر چه دیر ولی بالاخره آمدم…نوروز و بهاری دیگر را تهنیت می گویم
گذرگاه شماره ١۶١ در چهاردهین سال انتشار
این شماره گذرگاه، حاصل همت این یاران است
**********************************
محمود صفریان – ابوالفضل سپاسی – آرزو پارسائی – فریدون مشیری – هیلا صدیقی – بهروز آزاد – مهرداد اکبری –
اصغر مجیدی – احمد قندهاری – بهروز آزاد – منیژه درتومیان – عیدی نعمتی – مهتاب خرمشاهی – حمید رضا یعقوبی – توران رئیسی – مینا استر آبادی – علی صالحی – عبدالله کوثری – ماریو بارگاس لوسا – احمد گلشیری – ارنست همینگوی – عسل نیکی – ژان پل سارتر – امید صباغ نو – رضی الدین آرتیمانی –