این تعدادی از کتاب هائی است که نشر گذرگاه به ادبیات ما تقدیم کرده است

گذرگاه شماره ١۶۶ مربوط به شهریور ماه ١٣٩۴ در چهاردهمین سال فعالیت
============================================
این شماره گذرگاه، حاصل همت این یاران است

**********************************
کاوه استاد – فرشته نوبخت – مهرداد اکبری – مهتاب خرشاهی – محمود صفریان – دکتر بیژن باران – نگار دستمالچی – آمن خادمی- رحمان چوپانی – کارینه داودیان – سعید طباطبائی – شفیعی کدکنی- امیر جان دل – اکبر خورد چشم – اسدالله امرائی – حسین پروند – جعفر مدرس صادقی – محمود دولت آبادی –
کاوه صالحی – بیژن نجدی – عیدی نعمتی –