فصل سرما، برف و یخبندان شماره ١۵٨ در چهاردهمین سال انتشار

دیماه ١٣٩٣

این شماره گذرگاه، حاصل همت این یاران است
*********************************

بتول مبشری- دکتر محمود صفریان – ناصر تقوائی – امیر مهیم – شبنم طلوعی – آرزو پارسائی – فریدون تنکابنی – زری شوقی – مجید قنبری – گلنار معینی – عیدی نعمتی – خسرو باقرپور  – نادره افشاری – احمد قندهاری – نسرین هزاره مقدم – الهه مشتاق – رضا اغنمی – دکتر محمود کویر – توران رئیسی – سیمین گلی – شیوا گنجی – دکتر بیژن باران – پاتریک مودیانو – مهر داد اکبری – مرتضا کیوان هاشمی – فریدون مشیری – پانته آ بهرامی – صبا اصفهانی – شورای نویسندگان –
حمید رضا یعقوبی – الیسا تنگسیر – برای نازنین مخاطبان رسانه گذرگاه مهتاب خرمشاهی –