گذرگاه خرداد ماه ١٣٩۶
شماره ١٨٧
این شماره گذرگاه حاصل همت این یاران است

مهین میلانی -مانا آقائی – الیسا تنگسیر – توران رئیسی
خالد بایزیدی ” دلیر – محمود صفریان -آریو ساسانی
مهرزاد آزردگان-رویا امیر قاسم خانی – شهرزاد همتی – احمد قندهاری- جنتی محب
رضا اغنمی – احمد جمع – عفت ماهباز
محمد تقی اسماعیلی اسماعیل معزی – محمد تقی اسماعیلی – مازیار مهرزاد – ابوالفضل سپاسی-

==========================