گذرگاه …در چهاردهمین تابستان…بماند سالها این نظم و ترتیب…

گذرگاه شماره ١۶۴ در چهاردهین تیرماه سال انتشار

این شماره گذرگاه، حاصل همت این یاران است

**********************************
محمود کویر – احمد قندهاری – نادر ابراهیمی – فرشته ملک فرنود – فریدون تنکابنی – الوالفضل سپاسی – محمود صفریان – حمیر رضا یعقوبی – داود علیزاده – ناصر زراعتی -مهران بقائی – مهرداد اکبری – فروغ فرخزاد – ایالنوگالوینو- الیسا تنگسیر – نجیب محفوظ – مجید قنبری – ابوالفضل سپاسی – مهتاب خرمشاهی – مهدی مرعشی-