عکس دریا
رمان تابستان آن سال
گذرگاه اسفند ماه شماره

١٨۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


این شماره گذرگاه حاصل همت این یاران است
********************************

 دکتر محمود کویر – هوشنگ رئوفی – ندا ایرانی – اشرف علیخانی-  صفیه ناظر زاده – خالد با یزید ( دلیر )- محمد تقی اسماعیلی – غنچه قوامی – صادق شکیب – خسرو باقر پور – نیما یوشیج – س. سیف – مازیار مهرزاد -رهی معیر – سایه اقتصادی نیا  –
رحیم سینائی – اصغر فرهادی – عبدالله موحد -علی فیض آسا – وحید رجبی – محمد رضا جنتی – دکتر منصور رستگار فسائی
مایکل هیلمن – آقا سید میثم آقا سید حسینی – مهرداد اکبری – شهره احدیت – محمود صفریان – ابراهیم گلستان – عیدی نعمتی