نرگس-4

گذرگاه اردی‌بهشت ماه ١٣٩۶

شماره ١٨۶
این شماره گذرگاه حاصل همت این یاران است
***********************************
محمود صفریان – ابوالفضل سپاسی – هومن هویدا -یدالله کائدی – ندا ایرانی – شکیلا شایسته – خسرو باقر پور – دکتر مهدی خزعلی – قباد جلی زاده – دلیر – ناصر تقوائی – دکتر بیژن باران – دکتر داود علیزاده -رحیم سینائی
فرهاد عرفانی – امیر هوشنگ برزگر – نرگس محمدی – عبید زاکانی – احمد محمود
=========================