سلام…با گل و جوانه انار به خانه هایتان می آیم…
من اردیبهشت ام …ماه دوم بهار…دوستتان دارم


گذرگاه شماره
١۶٢ در چهاردهین سال انتشار
این شماره گذرگاه، حاصل همت این یاران است
**********************************
محمود صفریان- عیدی نعمتی – دکتر محمود کویر – حمید رضا یعقوبی – هاسم کرباسی – برشت – علی عبداللی – الیسا تنگسیر – اسماعیل معزّّی – احسان نراقی – فرنگیس اقراری – حسین منزوی – بهروز آزاد -حسین پناهی – مریم فودازی – بهالدین خرمشاهی – مهرداد اکبری- داود علیزاده – ضحی کاظمی – شهره احدیت –

===============================