پائیز یکگذرگاه آذر، ماه آخر پائیز

گذرگاه شماره ١۶٩ مربوط به آذر ماه ١٣٩۴ درآغاز پانزدهمین سال فعالیت
این شماره گذرگاه، حاصل همت این یاران است

**********************************
ندا ایرانی – رضا علامه زاده – محمود صفریان-  رحیم سینائی -عبید – شهره احدیت – احمد قندهاری
عیدی نعمتی- برتولت برشت – نیلوفر پاشا – ابوالفضل سپاسی – زهره – پوری سلطانی – مریم رحمانی – مژگان عباسلو – مجتبا عبدالله نژاد – مهتاب خرمشاهی – مهرداد اکبری – علی شروقی
نادره افشاری – مهران رفیعی — محمد سعید عرفانی منش -فریدون مشیری –