پائیز سهمگر نه پائیز است؟..
گذرگاه شماره ١۶٨ مربوط به آبان ماه ١٣٩۴ در چهاردهمین سال فعالیت
ا

این شماره گذرگاه، حاصل همت این یاران است
**********************************
محمود صفریان – رهی معیری – نیلوفر- عیدی نعمتی – پروفسور هانری ماسه
حسنا محمد زاده – اخوان ثالث – احمد قندهاری – خسرو باقر پور – مهرداد اکیری -دکتر بیژن باران- هنگامه صابری  رضا اغنمی – عیاس شاکری – خسرو باقرپور – ژاله شادی طلب    –
=====================================