صفای با هم بودن

گذرگاه مرداد ماه ١٣٩۴ در چهاردهمین سال  انتشار

گذرگاه شماره ١۶۵ در چهاردهین سال انتشار

این شماره گذرگاه، حاصل همت این یاران است
**********************************
غلامرضا روحانی – جواد بدیع زاده – هوشنگ گلشیری – محمود صفریان – فرخ ازبری – توران رئیسی – رخیم سینائی – احمد قندهاری – خسرو باقر پور – مهتاب خرمشاهی – فروغ فرخزاد –
گلی ترقی – علی اشرف درویشیان – سعید طباطبائی – میلان کوندرا – شبنم – دکتر بیژن باران – جواد اسحاقیان – امیر بهاج – نادر ثانی – مهران رفیعی – ابوالفضل اردو خانی – بزرگ علوی – الیسا تنگسیر – مهدی مرعشی – مجید قنبری – سیمین بهبهانی – ابوالفضل سپاسی –

===============================