کتاب های دکتر محمود صفریان
١ – روز های آفتابی – مجموعه ١٧ داستان کوتاه
٢ – روزی که گلابتون رفت – مجموعه ١٢داستان کوتاه.
٣ – شام با کارولین – یک داستان است در٧ فصل ( در حقیقت رمان کوتاهی است در٨٠ صفحه )
۴ – اشک ققنوس – مجموعه ١٢ داستان کوتاه.
۵ – سَلَفچِگان مجموعه ١٠ داستان ِکمی ا ز کوتاه بلند تر است.
۶ – رمان ِفصلی دیگر – که یک داستان بلند است، و در آینده منتشر خواهد شد.
٧ – دریا در فنجان – که مجموعه تعداد زیادی سروده های ( بند انگشتی یا هایکو است ) که آن نیزبه زودی منتشر خواهد شد .
کلیک کنید.http://ow.ly/tSLFb برای تهیه کتاب های این نویسنده بر روی این