دکتر محمود صفریان نویسنده مقیم شهر تورنتو کاناداست
از او تا کنون ۴کتاب مجموعه داستان بنام های
روز های آفتابی، مجموعه ١٧داستان کوتاه
روزی که گلابتون رفت، مجموعه ١٢داستان کوتاه
اشک ققنوس ، مجموعه ١٢داستان کوتاه
سلفچگان، مجموعه ١٠ داستان کوتاه
و ٣ کتاب رمان بنام های
شام با کارولین – فصلی دیگر و کویر بی حاشیه
منتشر شده است
%d8%b9%da%a9%d8%b3-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7