mahmood2 (1)
فصلی دیگر

نام رمانی است که در اولین فرصت منتشر خواهد شد
در پیشگفتارش آمده است:
داستان مفصلی است که بهر تعبیر اتفاق افتاد. گویا نمی توانست پیش نیاید. پیش آمد ها نا باورانه بودند.
وقوع آن در هیچ یک از فصل های چهار گانه ای که می شناسیم نبود.
فصلی دیگر بود، در فصلی که بعنوان فصل پنجم گاه می آید. فصلی که فقط یکماه دارد اما با چهار وضعیت هوا… خواب بود یا رویا ؟
شاید یک تصور و عبور یک تفکربود و شاید هم به نوعی واقعی بود ، ولی بهر تعبیر اتفاق افتاد.
تکه های این رخداد از سویه های متفاوت گرد هم آمدند، با نا باوری بهم پیوند خوردند و ساختند و شکل دادند این ماجرا را.
ماجرائی که تا برهوت چند خانه وار را در بر گرفت و بنا گاه، چون گرد بادی پیچان، همه را در نوردید، فضا را تیره کرد و محو شد. چیزی مثل پرپر شدن. چه برجای گذاشت؟ …بهت بود یا حیرت نمی دانیم. شاید درختی خم شده زیر برگ و بار که تاب نیاورد. “