استاد فرهیخته و پر تلاش دکتر محمود کویر که عاشقانه و خشت با خشت هویت ما را دارد می سازد و دست آورده های ارزشمندش را در گزارش هائی خواندنی و دیدنی در فیبس بوکش به آگاهی می رساند
به راستی همه ی ما را وامدار خود کرده است.
نه تنها حیف ام آمد که شما را با این کار های دیدنی و بیاد ماندنی آشنا نکنم بلکه احساس کردم این می تواند یک وظیفه باشد.
چون دیدن و خواندن آن ها و بخصوص تصاویری که چراغ های روشن آگاهی ماست به خوبی مقدور نبود بهتر دیدم که آدرس فیسبوک ایشان را به شما یاد آورشو م و توصیه کنم که حتمن همه ی آن ها را ببینید، تحسین بر انگیزند.
https://www.facebook.com/mahmood.kavir
گذرگاه نیز سعی خواهد کرد در نوبت هائی این گزارش ها را باز تاب بدهد چون می دانیم که خیلی از شما نخواهید توانست از طریق فیس بوک به این گنجینه دسترسی بیابید.