ما با هزاران سال تاریخ تا حدود ۹۰ سال پیش تشکیلات یا ارگان های زیر را نداشتیم .

رادیو سر تا سری نداشتیم
دانشگاه نداشتیم
دادگستری امروزی نداشتیم
آرتش منظم نداشتیم
برگ هویت ” شناسنامه ” که سال تولد ما در آن نوشته شده باشد و نام و نام خانوادگی مشخصی نداشتبم.
راه های خارج از شهری مطمئن و با امنیت نداشتیم
راه آهن سرتاسری نداشتیم.
گمرکات نداشتیم
مدارس و دبیرستان های منظم و مشخص با تحصیلات اجباری و مجانی را نداشتیم
و بسیاری ارگان های مدرن دیگر را نداشتیم.
اما ” تراخم ” که در نهایت کور می کرد و انواع ” کچلی ” ها و مالاریائی را که بیداد می کرد و بیماری های مختلف پوستی را داشتیم
در حقیقت ما کمتر ازیک قرن است که پا در مدرن شدن گذاشته ایم.
چگونه این همه کار در فاصله ای چنین اندک انجام شد؟
هر کس مجاز است هر گونه که می خواهد فکر کند.