آیا در اختیار گذاردن یکی از پایگاه های هوائی کشور در اختیار یک کشور بیگانه ” بهر دلیل ” که باشد، نقض استقلال و تمامیت ارزی نیست ؟
و آیا چنین دولتمردانی بی کیاست، بی قابلیت و بی توجه به خواست و شعور مردم کشور نیستند؟
شعار ” استقلال و آزادی ونه شرقی و نه غربی ” در اینصورت برای فریب مردم نبوده است؟
اگر پاسخ ها مثبت است.
چه باید کرد؟