mahmood-kavir akse jadid

 در گوشه و کنار ایران از جمله یزد چاه هایی هست به نام چهل دختران. چاه نیست. گورگاه زنان و دختران سرزمین من است که در برابر لشکر تازیان ایستادند و سرانجام برای آنکه اسیر تازشگران تاراجگر نشوند خود را در چاه انداختند.گرچه داستان های دیگری نیز پیرامون آن برساخته و گورگاه مهاجمان نامیده اندش که درست نیست.

اما پرسشی در اندیشه دارم: در کدام سرزمین تازی بنای یادبودی برای سرداران و قهرمانان ایران ساخته و به زیارتش می روند؟ در ایران چند زیارتگاه به نام فاتحان بیگانه ساخته و بر آن نذر و نیاز می کنیم؟ راز آن در چیست؟ چه کسی یا کسانی این رسم را در انداخته اند؟
بیایید این بار که به مشهد می رویم سر راه به دیدار فردوسی،خیام،عطار،کمال الملک، مهدی اخوان ثالث ووو دیگر اندیشمندان و شاعران سرزمینمان هم برویم. همان نزدیکی هاست.
می گویند مردمانی که از کنار این چاه می گذرند بانگ می زنند: چل دخترو، هوووووووووو
**
بناهای زیادی با نام چهل دختران در ایران و افغانستان و تاجیکستان وجود دارد،مانند:
چهل دختران تهران که به شکل بوستان در آمده است.
چهل دختران شاهرود که کنارمسجد جامع شاهرود است.و نیز بقایای قلعه چهل دختران در حوالی این شهر .
• چهل دختران تفرش با بنای کوچک و گورستان و درخت توت بوده و زنان اجازه زیارت آن را داشته اند.
• چهل دختران سراب ؛ در دامنه های جنوبی سبلان ، در دهکدۀ نشت بانِ سراب ، چهل قطعه سنگ بزرگ وجود دارد که نمادی از چهل دختر است وبا کتیبه ای به خط میخی اورارتویی ، هزارۀ اول قبل از میلاد .
• چهل دختران سمنان که گفته می شود محل زندگی چهل دختر نگهبان آتشکده یا معبدی زردشتی بوده است . که بنایی بلند ، مسقف و هشت گوشه است .
• چهل دختران توران پشت یزد که منسوب به توران دخت ساسانی است و برجی شش ضلعی است .
• چهل دختران هزاره ( ارزگان ) أفغانستان. سپاه عبدالرحمان به آنجا می تازد و مرد ها را قتل عام و زنان را اسیر می نماید . چهل دختر هزاره به سرکردگی شیرین بیگم ، مقاومت می کنند و در کوهستانی به محاصره در آمده وخویشتن را از بلندای کوهستان به پایین پرت می نمایند و جان می سپارند
چهل دختران شهر ایوانکی.چهل دختران فهرج .چهل دختران در شهرهای قزوین ، دامغان ، پاکدشت ، اصفهان ، بخارا و پنجیکت

چهلدختران