محمد علی صفریان

پنج اکتبر ” سیزده مهر ماه ” سالروز در گذشت برادر نازنینم محمد علی صفریان است که متاسفانه خیلی زود و در سن ۵۹ سالگی ما را تنها گذاشت.
از او آثار ترجمه بسیاری به یاد گار مانده است که خاطره او را زنده نگه خواهد داشت.
درگذشت او و فراموشی زود هنگام دوستانی که در حقیقت او بود که دستشان را گرفت و بانی و با عث شهرتشان شد، دردی است که همیشه تازه و پند آموزخواهد ماند.
او علاوه بر ترجمه هائی که با یاری پاره ای از دوستان مترجمش داشت، به تنهائی نیز کتاب های زیر را به ادبیات پارسی اهدا کرده است:
دادگاه مونزا
عشق هفت عروسک
کوه های بزرگ
یک حادثه در ناک
اطلسی های له شده
سیماس پنهان برزیل
دوبلینی ها ی جمیز جویس
دل تاریک جوزف کنراد
. ترجمه مصاحبه با گارسیا مارکز در مورد کتابک عشق در زمان وبائی
یاد و خاطره عزیزش ماندکار.