در زیر هر وجب از خاک ایران مردی در خون خود خفته است تا از موجودیت این سرزمین پاسداری کند