مدیر کل سازمان خوارو بار کشاورزی ملل متحد (فائو) گفت: ٨۰۵ میلیون نفر در جهان از گرسنگی رنج می برند که از این تعداد ۱۶۵ میلیون کودک هستند. بیش از دو میلیارد نفر نیز از کمبود ریزمغذی ها و یا گرسنگی پنهان (کمبود ویتامین و مواد معدنی برای داشتن یک زندگی سالم) رنج می برند.

به گزارش ایرنا، ˈخوزه گرازیانو دا سیلواˈ مدیر کل سازمان فائو در گفت و گو با روزنامه ˈکوریره دلاسراˈ باتاکید بر هدف موسوم به ˈگرسنگی برابر با صفرˈ گفت: امروز یک سوم غذای فروخته شده در شهرهای ما به زباله انداخته شده و ضایع می شود و به همراه آن تمام آب ها ، انرژی و عناصر استفاده شده برای تولیدش نیز دور ریخته می شود. این اسراف پیامدهای مخربی برروی منابع طبیعی دارد. ما نمی توانیم به خود اجازه اسراف در غذا، زمین، انرژی و منابع طبیعی بدهیم.
مدیر کل سازمان خوارو بار کشاورزی ملل متحد (فائو) با اشاره به اهداف هزاره پیرامون از بین بردن کامل گرسنگی در جهان گفت: جهانی بدون گرسنگی امکان پذیر است و ما نمی توانیم به خود اجازه اسراف غذا و منابع را بدهیم.
سیلوا با تاکید بر هشداردهنده بودن وضعیت جهانی افزود: تغییرات اقلیمی، سیستم غذایی را با مشکل مواجه ساخته و آمارها حاکی از این است که برای رفع گرسنگی ۹ میلیارد ساکن جهان، باید تا سال ۲۰۵۰ میلادی تولیدات کشاورزی۶۰ درصد افزایش یابد.
وی گفت: امروزه در جهان ٨۰۵ میلیون نفر از گرسنگی رنج می برند که از این تعداد ۱۶۵ میلیون کودک هستند. بیش از دو میلیارد نفر نیز از کمبود ریزمغذی ها و یا گرسنگی پنهان (کمبود ویتامین و مواد معدنی برای داشتن یک زندگی سالم) رنج می برند. همزمان نیز مساله چاقی رو به افزایش است و نیم میلیارد نفر از چاقی مفرط رنج می برد.
مدیر کل فائو گفت: یک و نیم میلیارد نفر در جهان دچار چاقی است و بسیاری از کشورهای در حال توسعه بویژه کشورهایی که درامد متوسط دارند امروز همزمان با مساله چاقی و گرسنگی مبارزه می کنند.
سیلوا افزود: پس از هدف اول هزاره، یعنی نصف کردن شمار گرسنگان ، تاثیر گرسنگی بر مردم جهان ۴۰ درصد کاهش یافت و همزمان نیز بیش از ۲۰۰ میلیون نفر از گرسنگی خارج شدند. هم اکنون نیز متعهد به از بین بردن کامل گرسنگی در جهان شده ایم.
وی با تاکید بر اینکه فائو با وزنه سیاسی و مهارت های فنی خود در نمایشگاه اکسپو میلان ۲۰۱۵ شرکت می کند، گفت: فائو از این نمایشگاه به عنوان ویترینی در خصوص نتایچ و بهبود تقویم کاری این سازمان بعد از سال ۲۰۱۵ استفاده می کند. مهم این است که موضوعات حساس سازمان ملل متحد و تک تک کشورها، مانند حق تغذیه، ضایعات غذایی، سیستم های کشاورزی پایدار و توجه درست به توانمندسازی زنان، در اولویت نمایشگاه میلان منعکس شوند.
مدیر کل فائو افزود: تاکنون ۶٣ کشور در حال توسعه به هدف نصف کردن گرسنگی رسیده اند و برخی حتی فرای آن رفته اند. من شخصا به کشورهای برزیل ،کامرون، غنا، پرو، تایلند و ویتنام بخاطر رسیدن به این نتیجه جایزه داده ام. دولت های افریقایی و امریکای لاتین هدف بلندپروازانه ای را دنبال می کنند و آن از بین بردن کامل گرسنگی تا سال ۲۰۲۵ است.