نیلوفر هنرمندی است خوش ذوق و توانا ،او تصمیم دارد که پاره ای از کار هایش را در گذرگاه به تماشا بگذارد ، از مهر و محبتش ممنونیم .
از زبان خودش بسیار مختصر با او آشنا شویدو یکی از مینیاتورهایش  رابه تماشا بنشینید. در شماره های آینده بیشتر با کارهای او آشنا می شویم
.
من نیلوفر هستم نقاش و طراح
فارغ اتحصیل دانشگاه تهران
شرکت در ٨٩ نمایشگاه در ایران و اروپا و امریکا
برنده ١٢ لوح تقدیر از اکادمیهای معتبر هنری
به پیشنهاد دکتر صفریان پاره ای از کارهایم را در گذرگاه به تماشا می گذارم

شماره- 4