نیلوفر و مینیاتور هایش

آبان ۱۳۹۴

در شماره قبل شماره مهر ماه که با متن زیر اطلاع رسانی کرده بودیم ،اشاره شده است که در شماره بعدی ،همین شماره نمونه دیگری از مینیاتور های نیلوفر را منتشر کنیم

شماره - 2

نیلوفر هنرمندی است خوش ذوق و توانا ،او تصمیم دارد که پاره ای از کار هایش را در گذرگاه به تماشا بگذارد ، از مهر و محبتش ممنونیم .
از زبان خودش بسیار مختصر با او آشنا شویدو یکی از مینیاتورهایش  رابه تماشا بنشینید. در شماره های آینده بیشتر با کارهای او آشنا می شویم
.
من نیلوفر هستم نقاش و طراح
فارغ اتحصیل دانشگاه تهران
شرکت در ٨٩ نمایشگاه در ایران و اروپا و امریکا
برنده ١٢ لوح تقدیر از اکادمیهای معتبر هنری
به پیشنهاد دکتر صفریان پاره ای از کارهایم را در گذرگاه به تماشا می گذارم