نمایشکاه کتاب‌های از سانسور زخم بسیار خورده تهران امسال بر قله کوه قاف بر گذار شده است
چه لزومی دارد حالا که چنینین خوار است هر سال یا هر چند سال در محلی دورتر از مرکز شهر ترتیب داده شود و مشتاقان را برای رسیدن به آن نفس گیر کنند
کتاب این محبوب مشتاقان بسیار ارزشمند تر از آن است که چنین مورد بی مهری قرار گیرد. جایگاه آن بایستی بر سر و چشمان دولت باشد نه جون وظیفه‌ای اجباری و باری بهر جهت هر سال خفیف تر و بی حرمت تر تشکیل شود تا جائی که برود در جاده ساوه، حتا بدون توجه به احتمال بارش باران که دیدیم بارید و خسارت زیادی را نیز سبب شد
برای ناشران و حاصل کارشان که کتاب است ارزش و حرمت و توجه قائل شویدو چنین دشت چندم .
نگاهش نکنید
در دنیای بسیار گسترده تکنولوژی خود را به مصاف « خواندن » نبرید چون بدون شک شکست خواهید خورد. کمی هم به عاقبت کار توجه داشت باشید