شنیده بودم روز پنجشنبه ۲۵ ماه فوریه ” ششم اسفند ماه ” در مدرسه کودکان کلاس اول تا سوم ابتدائی نمایشگاه کتاب دائر است و قرار است کتاب ها با قیمت ارزان به آن ها فروخته شود. تلفن کردم از مدیر مدرسه اجازه گرفتم تا بروم بازدید و در مورد نحوه مطالعه کتاب کودکان نیز جویا شوم. .مدیر هم پس از آگاهی کامل از مشخصات و هویت من اجازه داد.
با اینکه می دانستم کودکان را از همین سنین به خواندن کتاب ترغیب می کنند، رفتم هم عملن ببینم، و هم نحوه اجرا را پرسو جو کنم، و ماحصل را برای دوستان نازنینم توضیح و تشریح کنم، شاید معجزه ای! شد و بنحوی به گوش دست اندر کاران برنامه ریزان مدارس ما در ایران نیز رسید وتوانستند کاری بکنند.
بهر حال روزی باید از جائی کتاب خواند با تشویق و آگاهی های لازم شروع شود. بیگانگی اکثر مردم ما به کتاب و کتابخوانی که مسبب بسیاری عقب ماندگی جامعه کشورمان شده است در مرز تاسف انگیزی است و این درد مزمن درمان نمی شود مگر از مدرسه و کودکان محصل آغاز شود چون در این سنین است که هم عادت می آورد و هم حوصله ی لازم را ایجاد می کند، عادت و حوصله ای که اینک بسیاری ندارند.
رفتم و متوجه شدم که درسال حدود سه بار چنین نمایشگاه هائی دائر می شود و قبلن مراتب را به کودکان اطلاع می دهند تا روز نمایشگاه که با شناخت و میل و سلیقه خودشان می توانند کتاب بخرند و بسیار ارزان، پول با خود بیاورند، و استقبال بچه ها برایم باورکردنی نبود. مدرسه ای که من رفتم دو زبانه بود و بچه هائی که انگلیسی را چون زبان مادری خود می دانستند ” کودکان از کشور های دیگر بیشترین بودند ” کتاب ها تمامن به زبان فرانسه بود. از کودکی که سه کتاب خریده بود خواهش کردم یک صفحه از یکی از کتاب های خریداری کرده را برایم بخواند. خواند و با چه زبان فرانسه سلیسی. از دیگری پرسیدم: کی شروع می کنی به خواندن این کتاب هائی که خریده ای ؟ گفت از همین امشب چون باید از هفته آینده هر کدام در کلاسمان در مورد یکی از کتاب هائی که خریه ایم کنفرانس بدهیم.
از معلم کلاس سوم ابتدائی پرسیدم، مگر در مدرسه کتابخانه ندارید که بچه ها باید از نمایشگاه خرید کنند؟ گفت: کتابخانه مفصلی هم داریم. این گونه نمایشگاه ها بیشتر به دو هدف ترتیب داده می شوند . برای اینکه یچه ها عادت کنند کتاب بخرند. و برای اینکه کتابی را که خود می پسندند انتخاب کنند.
وگفت : ما از بچه ها می خواهیم که حتمن در خانه کتاب بخوانند و بعد در کلاس در مورد کتابی که خوانده اند صحبت کنند و من توضیحات تکمیلی را به آن ها می دهم.
وچنین است که در بزرگسالی کتابخواندن برایشان عادت می شود و چنین است که شمارگان چاپ کتاب در غرب بسیار بالاست و در ایران چنین حقیر است.