پس از اعلام بر پائی نظم نوین جهانی در سالها پیش وسیله بوش پدر که باید خواند نظم نوین انقیاد انسان ها که برای پیاده کردنش سالها برنامه ریزی کردند تا رسیدند به انقلاب ایران و بر پائی کانون دائم در حال جوششی برای ناامنی در دنیا و سپس نا بودی برج دو قلوها و بسیاری کارهای ریز ودرشت دیگری که بتوانند انسان ها را درگیر نان شبانه کنند و با ایجاد سرویس های متعدد امنیتی و ایجاد گرانی خواست مردم را معطوف تلاش برای زنده ماندن بکنند. برای دنیا برنامه دیگری چیدند و دارند ادامه می دهند مگر اینکه جائی از این باد کنک سوراخ شود مثل سوراخی که یونان ایجاد کرده است