نجیب محفوظ
در سال ۱۹۸۸ با دریافت جایزه نوبل ادبی عنوان اولین نویسنده عرب برنده نوبل را به خود اختصاص داد. او این جایزه را به چهارقسمت کرد قسمتی را به همسرش اختصاص داد، دو قسمت آن را به دخترانش بخشید و سهم خود را نیز صرف کمک به فلسطینیان کرد