الهی به مستان میخانه ات:
به مردم عزیز کشورم شوق خواندن عطا فرما تا در این زمینه بیش از این از غرب عقب نمانیم.
الهی به آن ها که در تو گمند:
به مردم نازنین میهنم برای توسعه ادبیات که طی قرون متمادی عامل پایداری و سر زندگی ما بوده
است، ذوق، شوق، علاقه، و حوصله مرحمت فرما.
الهی به نور دل صبح خیزان عشق:
به مردم بزرگوار هممیهنم آزادی همه جانبه عطا کن تا در پناه آن به این خواسته ها برسیم
الهی
به رندان سر مست آگاه دل
که هرگز نرفتند جز راه دل
به انده‌ پرستان بی پا و سر
به شادی فروشان بی شور و شر
کزان خوبرو، چشم بد دور باد
غلط دور گفتم که خود کور باد
آمین