با خبر شدیم که مارک چدیدی با نام
Gogimogi
برای
T_shirt
کودکان به بازارآمده است که بسیار مرغوب و سطح بالا میباشد
برای آگاهی بیشتر و دیدن طرح های آن که تمامن نقاشی های کار دست یک طراح ورزیده است
لینک سایت آن را یاد آور می شوم تا با کلیک آن به اطلاعت بسیار وبیشتر و وسیعتری در مورد
آن دست بیابید.
www.gogimogi.com