قاضی: اسم؟
برتولت برشت: شما خودتان می دانید
قاضی: می‌ دانیم اما شما خودتان باید بگویید.
برشت: خب. من رو به خاطر برتولت برشت بودن محاکمه می ‌کنید
دیگه چرا باید اسمم رو بگم؟
قاضی: با این حال باید اسم تان رو بگویید. اسم؟
… برشت: من که گفتم. برشت هستم
قاضی: ازدواج کرده اید؟
برشت : بله
قاضی: با چه کسی؟
برشت: با یک زن
[خنده حضار در دادگاه]
قاضی: شما دادگاه را مسخره می‌کنید؟
برشت: نه این طور نیست
قاضی: پس چرا می ‌گویید با یک زن ازدواج کرده‌اید؟
برشت: چون واقعاً با یک زن ازدواج کرده‌ام
قاضی: کسی را دیده‌اید که با یک مرد ازدواج کند؟
برشت: بله
قاضی: چه کسی؟
برشت: همسر من!! او با یک مرد ازدواج کرده است
[خنده حضار در دادگاه]
محاکمه آزادیخواهان همیشه فرصتی بوده برای افشاء وتمسخر دیکتاتورها…
_