مانده از پائیز

مانده از پائیز…هنوز خبر درستی از زمستان نیست
گذرگاه شماره ١٧١ مربوط به بهمن ماه ١٣٩۴ در پانزدهمین سال فعالیت

این شماره گذرگاه، حاصل همت این یاران است
=============================

محمود صفریان-  دکتر محمود کویر – مهرداد اکبری – فرشته تیفوری – حسنا محمد زاده – فریدون مشیری – سعید شریفی – ضحی کاظمی – نیلوفر امینی – جهانگیر علیزاده – بهمن – کریم شفائی – احمد قندهاری -امیر هوشنگ برزگر –شهره احدیت – الهه مشتاق – ایرج گرگین – توران رئیسی–
فرنگیس اقراری–شکیلا شایسته
رحیم سینائی -صادق شکیب – ریحانه نعمتی -هوشنگ معین زاده – هادی خرسندی – فریبرز رئیس دانا –
-علی رادبوی