فیدل کاسترو هم رفت
تعدادی در مرگش پای کوبی کردند و تعدای از بگیر و ببند هایش نوشتند وگفتند
اما این سوال بزرگ بی جواب مانده است.
دنیا چه مفلوکانه دارد از مردان کار آمد و قدرتمند تهی می شود و چه آدم های بی مایه و بی اراده ی مستقل، دارد جای آن ها را می گیرند.
زمانی چرچیل ها بودند و ایزنهاور ها، تیتو ها بودند و نهرو ها ، استالین ها بودند و دوگل ها، روزولت ها بودند و اتاتورک ها و رضا شاه ها و حالا کیانند؟ خوب به اطراف نکاه کنید تا دریابید که جای چنان بزرگانی را چه کوچک های خُردی گرفته اند.