خواندن کتاب یعنی چکاندن بینش و معرفت بر داشته های مغز
خواندن کتاب یعنی مقاوم شدن در برابر تیر های جهل و خرافات
و نشر گذرگاه سالهاست که در این راه گام بر میدارد
سپر بلاhttp://ow.ly/X4R141عکس ششتا

تغذیه مغز