هیچ تخمی در شوره زار وزارت ارشاد نمی روید….دلبستگی نداشته باشید
این وزارتخانه،دشمن ادبیات بالنده است. وزارتخانه سانسور است. کارش راه بندان
است و ممانعت از پیشرفت….بوی عشق و زندگی و پیشرفت نمی دهد
آنجا گورستان آثار ناب ادبی است….عمر به درگاهش نسائید