سلامی گرم به یلدا….شب یلدا

که آبستن خورشید و قد کشیدن روز است

با یلدا، شب های پر رمز و راز زمستانی را

آغاز می کنیم که در زهدان خود، نطفه بهار

را حمل می کند

با حضور یلدا، دست در دست هم ، عهد رویاندن

دوباره گلها را، گلهای عشق را، گلهائی که بوی

زندگی را فریاد خواهند زد تجدید کنیم

و با یلدا اعلام کنیم

اگر چه شب دراز است، اما قلندران ایران زمین

بیدارند