در شب شعر و داستان و موسیقی.در جمع دوستان عزیز در شهر اکویل. انجمنی که حدود هفت سال است بی وقفه هر ماهه برگذار شده است
%d9%88%d9%84%db%8c