متاسفانه از پخش آن بخاطر اینکه از عشق به وطن می گوید خود داری کرده اند…گریه آور است، نیست؟

سرود
ای سرزمین من