سال ۲۰۱۶ با آخرین نفس هایش دارد با همه ی محنتی که داشت می گذرد
در سال جدید، سال ۲۰۱۷ در انتظار چه رخداد هائی خواهیم بود؟
مرگ انسانیت ادامه خواهد داشت یا کرامت و شرف توان سر بر افراشتن
خواهند یافت؟…این بدون شک به چند مرده حلاج بودن خودمان دارد.
با آرزوی سلامتی و شادی و موفقیت همه ی دوستان نازنینم و …همه ی
مردم جهان .