%d8%b9%d9%84%db%8c
شبهای هجر را گذراندیم و زنده ایم
ما را به سخت جانی خود این گمان نبود

من برادران یکه و یگانه ای را در اینجا از دست دادم
ادیب، دانا و شیفته ادبیات…
٢٨ اکتبر سال روز در گذشت علیمحمد صفریان
برادری عاشق شعر و ترانه است.
کسی که برای من به تنهائی یکدنیا آکاهی و مهر بود
یاد و خاطره اش ماندگار