اگر هدف از روزه امساک در خوردن بیشتر غذا است تا در نهایت بشود فطریه برای کمک به نیازمتدان

پس این سفره افطاری و بسیاری سفره های مفصلتر برای چیست؟

این به بازی کرفتن و مسخره کردن اهداف روزه نیست؟