100_1894
ما شورای نویسندگان رسانه گذرگاه با اندوه فراوان در گذشت هوشنگ صفریان براد دکتر محمود صفریان را به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت می گوئیم و برای همه ی آن ها تحمل این ضایعه را آرزو دارم
امیدواریم آخرین غمشان باشد