اگر قرار است که هر ( چیز ) زمانی عمرش به پایان برسد و گذرکاه نیز از این قائده مستثنا نیست با توجه به شرایط من بعنوان سر دبیر و ادامه دهنده آن بایستی پایان فعالیت آن را اعلام کنم ولی ترجیح دادم اگر چه بصورت گاه نامه آن را ادامه بدهم و حاصل اینی است که می بینید
امیدوارم مورد قبول قار گیرد