من نمی‌دانم چرا اغلب کسانی که کمی بیشتر ازمعمول شناخته شده هستند بخود اجازه می‌دهند که عفت کلام نداشته باشند و به علت همان « کمی » شناخته تر بودن هر مزخرفی را در نوشته‌های
خود می‌نویسند بخصوص در فیس بوک، و از آن مصیبت بار تر اینکه گروه زیادی برایشان کف « لایک » می زنند؟
این چیزی نیست جز به شعور عمومی توهین کردنکاش قدری از بادشان خالی می‌شد و از هندوانه های زیر بغلشان کم می کردند.