عمرطولانی این عیب را دارد که مرگ عزیزان را می بینی
از خبر مرگ استاد فرزانه و فرهیخته
محمد احمد پناهی
چنان جگرم سوخته است که
اگر آهی کشم افلاک سوزد
در و دشت و بیابان پاک سوزد
خوشحالم که در گنجینه جواهر نشان کارهای تحقیقاتیش همیشه زنده خواهد ماند
یادش بر دیواره ذهن من چنان حک شده است که هرگز پاک نخواهد شد
خاطره عزیزش برای همیشه مانا و زنده باد
شاگرد کوچکش
پناهی محمود صفریان