درد…
یکی از بزرگترین موهبت های جهان برای موجود زنده…درد است.
بدون درد هیچ موجودی قادر به زندگی نیست.
هر بیماری که که همراه با درد نباشد خطر ناک و کشنده است.
فقط با درد می تواند به وجود بیماری پی برد و در رفع آن تلاش کرد.
در جامعه نیز چنین است…
بی دردان هر گز نقشی در اصلاح جامعه ندارند، چون به بیماری وقوف ندارند.